Algemene voorwaarden


Hier onder vindt u onze algemene voorwaarden.

Myprovider B.V.
Kweekgrasstraat 9
1313 BZ Almere
Telefoon: 0367115385
Email: info@myprovider.com
Kvk nummer: 32133217

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Myprovider met een derde, hierna te noemen de “Klant”. Waarbij als Klanten worden bestempeld: iedere (rechts)-persoon en behalve deze diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n), die aan Myprovider een opdracht tot het leveren c.q. verrichten van werkzaamheden, diensten of anderszins wenst te verstrekken of verstrekt, goederen van haar wenst te kopen of koopt, goederen van haar wenst te huren of huurt, danwel enige overeenkomst van andere aard met haar wenst te sluiten of sluit.
 2. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 3. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 1. Alle offertes en aanbiedingen van Myprovider zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.
 2. Myprovider kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Klant, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders schriftelijk aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte c.q. aanbieding opgenomen aanbod dan is Myprovider daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Myprovider anders schriftelijk aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Myprovider niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
 1. De overeenkomst komt tot stand door tijdige schriftelijke aanvaarding door Klant of indien na een mondelinge opdracht door Myprovider feitelijke uitvoering wordt gegeven aan de werkzaamheden.
 2. Indien de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de Myprovider onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Myprovider is bevestigd, kan de Klant de overeenkomst ontbinden.
 1. Telecom-, VoIP telefonie-, cloud services-, hosting-, support-, consultancy-, domeinregistratie en overeenkomsten voor aanverwante diensten, waaronder begrepen servicecontracten, worden tenzij anders schriftelijk bepaald aangegaan voor een termijn van termijn van 2 jaar. Deze overeenkomsten kunnen slechts worden beëindigd tegen het eind van de periode waarvoor deze zijn aangegaan, zulks via schriftelijke kennisgeving met inachtneming van een minimale opzegtermijn van twee maanden. Bij gebreke van tijdige opzegging worden deze contracten geacht stilzwijgend te zijn verlengd voor dezelfde duur waarvoor deze eerder waren aangegaan, zulks op de voorwaarden die door Myprovider worden gehanteerd voor soortgelijke contracten op het tijdstip van stilzwijgende verlenging.
 2. Telecom-, VoIP telefonie-, cloud services-, hosting-, Support-, consultancy-, domeinregistratie en overeenkomsten voor aanverwante internetdiensten, waaronder begrepen servicecontracten, die voor onbepaalde tijd zijn aangegaan kunnen slechts worden beëindigd middels schriftelijke kennisgeving met inachtneming van een minimale opzegtermijn van twee maanden.
 3. Niettegenstaande hetgeen in de vorige artikelen is bepaald, kan Myprovider de met de Klant gesloten overeenkomsten te allen tijde door schriftelijke kennisgeving beëindigen indien de Klant handelt in strijd met de met Myprovider gesloten overeenkomsten, de door Myprovider gehanteerde policy of geldende wetgeving of rechtspraak of anderszins de belangen van Myprovider schaadt op een zodanige wijze dat van Myprovider voortzetting van de relatie redelijkerwijs niet kan worden verlangd.
 4. Indien de Klant, nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren kan, indien Myprovider met deze ontbinding instemt, minimaal 15% tot maximaal 100% van de orderprijs (incl. BTW) als annuleringskosten in rekening brengen, afhankelijk van de ingekochte voorraden, onverminderd het recht van Myprovider op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst.
 1. Alle opdrachten die Myprovider voor de Klant uitvoert worden aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Alle andere opdrachten dan die gegeven voor onbepaalde tijd eindigen met hun volbrenging.
 3. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant Myprovider derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Myprovider dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 4. Myprovider verplicht zich de opgedragen werkzaamheden naar beste weten en kunnen uit te voeren (binnen de redelijkerwijs te verwachten normen) doch zij aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet verwezenlijken van het door de Klant beoogde doel.
 5. Myprovider heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 6. Levering geschiedt af bedrijf van Myprovider. De Klant is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Klant afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is Myprovider gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Klant. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Klant over op het moment waarop zaken aan de Klant ter beschikking staan.
 7. Myprovider is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 8. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, met daaronder begrepen een aanvulling op deze overeenkomst, dan is Myprovider gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Myprovider bevoegde persoon en de Klant akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Myprovider op en is voor de Klant geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
 9. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Myprovider een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 10. Indien Myprovider met de Klant een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Myprovider niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Klant in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 11. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Klant die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Myprovider tenzij Myprovider alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeen gekomene uit te voeren.
 1. De Myprovider zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. In het geval van levering van gegevens door de Klant is Myprovider, behoudens ingeval van door de Klant te bewijzen schuld of opzet aan de zijde van Myprovider, niet aansprakelijk voor het niet compleet zijn van de aangeleverde gegevens.
 4. Oponthoud of vertraging is niet voor rekening van Myprovider, tenzij deze door haar opzet of directe schuld is veroorzaakt zonder dat sprake is van overmacht.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de Myprovider tot het moment van bezorging aan de Klant of een vooraf aangewezen en aan de Myprovider bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 6. Bij de door Myprovider te leveren goederen wordt steeds de goedkoopste wijze van verzending gevolgd, tenzij vooruit anders is overeengekomen. Bij een afwijkende wijze van verzending komen de gemaakte meerkosten voor rekening van de Klant.
 7. Ten onrechte aan Myprovider door middel van een getekende opdracht geretourneerde goederen blijven ter beschikking en voor risico van Klant. Eventuele vervoer, transport- en/of opslagkosten komen voor rekening van Klant.
 1. De door Myprovider vermelde prijzen zijn in euro’s, exclusief BTW, rechten, heffingen, vervoer, verzekering en verzendkosten.
 2. Ingeval van verhoging van een of meer der kostprijsfactoren is Myprovider gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen; een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging zullen worden vermeld.
 3. Myprovider is gerechtigd de maandelijkse abonnementskosten en de gesprekskosten te wijzigen met inachtneming van een kennisgevingtermijn van dertig (30) werkdagen, bijvoorbeeld als gevolg van maatregelen van nationale en/of internationale (overheids)organen, daaronder begrepen de ACM, of door ontwikkelingen in de markt. Myprovider zal de Klant voorafgaande aan de inwerkingtreding van de wijziging daarover informeren en indien dit op grond van wettelijke bepalingen van toepassing is, de Klant wijzen op het recht (het relevante deel van) de overeenkomst schriftelijk op te mogen zeggen, met ingang van de datum van inwerkingtreding. De opzegging dient uiterlijk voor inwerkingtreding van de wijziging door de Myprovider ontvangen te zijn. In geval van opzegging wegens de in dit artikel genoemde grond, zijn de partijen elkaar geen andere vergoeding of compensatie verschuldigd dan de op dat moment openstaande betalingsverplichtingen.
 1. Voor zover schriftelijk niet anders is overeengekomen, dienen de door de Klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de Klant de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan Klanten mag Myprovider een vooruitbetaling bedingen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de Klant geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de Myprovider te melden.
 4. Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Klant van rechtswege in verzuim. De Klant is alsdan een rente verschuldigd van 1.25% per maand of maanddeel, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 5. Myprovider heeft het recht de door Klant gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Myprovider kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Klant een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Myprovider kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 6. De Klant is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Myprovider verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Klant die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 7. Indien de Klant in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Klant. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, waarbij het navolgende geldt:
  – Voor zover Klant niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt cliënt aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijk incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke Incassokosten, voor zover het openstaande bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door cliënt wordt voldaan.
  – Voor zover Klant handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt cliënt aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke kosten in dat geval, in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, reeds nu voor alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van EUR 75,00 voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten factuur.
 8. Indien de Klant in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen heeft Myprovider door het enkel plaatsgrijpen van een der opgemelde omstandigheden het recht, hetzij de overeenkomst te ontbinden, hetzij onze dienstverlening op te schorten, hetzij enig bedrag verschuldigd door de Klant op grond van de door ons verleende diensten, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd ons recht op schadevergoeding van kosten, schaden en rente.
 9. Domeinnaam registraties; Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn financiële verplichtingen, is Registrar Myprovider gerechtigd om de diensten op te schorten en producten, waaronder domeinnamen, op te heffen en te verwijderen.
 1. Het door in het kader van de overeenkomst Myprovider geleverde blijft eigendom van Myprovider totdat de Klant alle verplichtingen uit de met Myprovider gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. Het door Myprovider geleverde, dat ingevolge lid 1 van dit artikel onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Klant is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De Klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Myprovider veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Klant verplicht om Myprovider daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de Klant zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Myprovider ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Myprovider gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Klant zich er jegens Myprovider bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
 4. Voor het geval Myprovider zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Klant bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Myprovider en door Myprovider aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Myprovider zich bevinden en deze terug te nemen.
 1. De door Myprovider te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Klant zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Myprovider kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
 2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 8 dagen na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Myprovider verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
 3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Klant en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Myprovider, de Klant of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Klant komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Myprovider geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
 4. De Klant is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Klant te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Myprovider te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Myprovider te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Myprovider in staat is adequaat te reageren. De Klant dient Myprovider in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 5. Indien de Klant tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Klant blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij Myprovider opdracht gegeven heeft.
 6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Klant geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Myprovider de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Klant, ter keuze van Myprovider, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Klant voldoen. In geval van vervanging is de Klant gehouden om de vervangen zaak aan Myprovider te retourneren en de eigendom daarover aan Myprovider te verschaffen, tenzij Myprovider anders aangeeft.
 8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Myprovider daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Klant.
 9. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten, aan de Klant in rekening gebracht worden.
 10. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Myprovider en de door Myprovider bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.
 1. Indien Myprovider aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld.
 2. Myprovider draagt generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan ten gevolge van opzet of grove schuld door Klant te bewijzen.
 3. Evenmin aanvaardt Myprovider enige aansprakelijkheid voor fouten of onvolkomenheden ten gevolge van het aanleveren door Klant van niet correcte gegevens, alsmede ten gevolge van het niet verwerken van gegevens welke niet uitdrukkelijk aan schriftelijk aan Myprovider zijn vermeld of ter hand gesteld.
 4. In geen geval aanvaardt Myprovider aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door het onzorgvuldig of onvoorzichtig gebruik, dan wel gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzingen van het geleverde of door de ongeschiktheid van het geleverde voor het doel waarvoor Klant het heeft aangeschaft en/of gebruikt.
 5. Myprovider is geenszins aansprakelijk (gevolg)schade welke ontstaat door wijzigingen die door de Klant of een derde zijn aangebracht op de door Myprovider aangeleverde hard- of software.
 6. Indien Myprovider aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Myprovider beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de orderwaarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 7. De aansprakelijkheid van Myprovider is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 8. Myprovider is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 9. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Myprovider aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Myprovider toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Myprovider is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 1. Indien een andere partij voorwaarden heeft verbonden aan het gebruik van diensten of producten, dient Klant deze in acht te nemen. Indien door het (nalaten van) handelen van Klant schade ontstaat, is deze aansprakelijk voor alle schade die Myprovider en/of derden lijden ten gevolge hiervan. Het (nalaten van) handelen van Klant kan naast de plicht tot schadevergoeding tevens afsluiting tot gevolg hebben.
 2. Klant is verantwoordelijk voor al het gebruik van de dienst via zijn (internet-) aansluiting dan wel via het gebruik van de dienst met de aan Klant ter beschikking gestelde identificatiegegevens, adresseringsgegevens, wachtwoorden en/of andere codes. Klant zal zorgvuldig met deze gegevens omgaan en zal bij (vermoeden van) diefstal en/of onrechtmatig gebruik Myprovider onverwijld op de hoogte brengen zodat Myprovide passende maatregelen kan nemen. Zelfs indien gebruik zonder toestemming van Klant plaatsvind, zullen alle gemaakte kosten in rekening worden gebracht.
 3. Indien Myprovider op redelijke gronden vermoedt dat misbruik is/wordt gemaakt van aan contractant beschikbaar gestelde gegevens en codes, kan Myprovider Klant hieromtrent aanwijzingen geven, waarvan de uitvoering door Klant verplicht is.
 4. Indien is vastgesteld dat er sprake is van misbruik en Klant geeft geen gehoor aan de gegeven aanwijzingen, is Klant per dat moment in verzuim.
 1. Myprovider is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Myprovider geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Myprovider niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Myprovider of van derden daaronder begrepen. Myprovider heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Myprovider zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Myprovider kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Indien Myprovider ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Myprovider gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
 1. Myprovider behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Myprovider heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Klant ter kennis van derden wordt gebracht.
 1. Bij de aankoop van producten heeft de Klant, mits niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de Klant of een vooraf door de Klant aangewezen en aan de Myprovider bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de Myprovider retourneren, conform de door de Myprovider verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 1. Indien de Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening. De kosten hiervoor bedragen ongeveer € 8,05 voor pakketten met een waarde tot € 500 en ongeveer € 13,55 voor pakketten met een waarde tot € 5.500 (prijswijzigingen voorbehouden).
 2. Indien de Klant een bedrag betaald heeft, zal de Myprovider dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
 1. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  1. die door de Myprovider tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Klant;
  2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  4. die snel kunnen bederven of verouderen;
  5. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
  6. voor losse kranten en tijdschriften;
  7. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
  8. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
  9. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
  10. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
  11. betreffende weddenschappen en loterijen.
 1. Myprovider is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Myprovider ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Klant niet langer van Myprovider kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 2. Voorts is Myprovider bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Myprovider kan worden gevergd.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Myprovider op de Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Myprovider de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Indien Myprovider tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 5. Indien de ontbinding aan de Klant toerekenbaar is, is Myprovider gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 6. Indien de Klant zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Myprovider gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Klant, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Myprovider, zal Myprovider in overleg met de Klant zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Klant toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Myprovider extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Klant in rekening gebracht. De Klant is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Myprovider anders aangeeft.
 8. Bij opzegging van een opdracht voor onbepaalde tijd dient ieder der partijen een opzeggingstermijn in acht te nemen van ten minste een (2) maanden door middel van een aangetekend schrijven.
 9. In geval van liquidatie, van (aanvraag van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Klant, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Klant niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Myprovider vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Myprovider op de Klant zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 10. Indien de Klant een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Klant in rekening worden gebracht.
 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Myprovider partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Myprovider is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Myprovider het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 1. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie van de Algemene Voorwaarden zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.